Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování OsÚ  Mzdová a personální agenda
(vč. cestovních náhrad, odměny zastupitelů, odměny volebních komisí, členů komisí a výborů)
BOZP Evidence obyvatel Volební agenda Vidimace a legalizace Kronika Místní poplatky za psi Poplatky za odpady Smlouvy (kupní, nájemní, darovací, s dodavateli, mimo veřejné zakázky), věcná břemena Veřejné zakázky a výběrová řízení Hřbitovní poplatky a evidence hrobů, nájemní smlouvy hrobových míst  Běžná e-mailová komunikace, datová schránka  Evidence došlé pošty: spisová služba Krizová hlášení, evidence podle krizového plánu, seznam majitelů nemovitostí pro krizová, mimořádná hlášení  Zasílání informací a aktualit občanům SMS zprávou a emailem (mimo krizová hlášení) Přidělení čísla popisného a čísla evidenčního Dokumenty k jednotlivým nemovitostem vč. projektové dokumentace, vyjádření obce apod. Správní řízení (není-li obsahem jiné agendy)  Žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., a odpovědi  Czech Point Úřední deska a vývěska (doručení veřejnou vyhláškou, nepovinné zveřejnění) Zápisy a usnesení zastupitelstva, výborů včetně příloh a podkladů Knihovna: Evidence čtenářů a jejich aktivit JPO  Významné životní události, pamětní kniha Účetnictví a pokladna Veřejně prospěšné práce Testování zaměstnanců na onemocnění Covid-19
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce (uvést) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Školení zaměstnanců o bezpečnosti na pracovišti Vedení evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků Příprava a organizace voleb Úřední ověření listiny a podpisu, vedení knihy podpisů Vedení kroniky Výběr poplatků za psy Výběr poplatků za odpad Uzavírání a plnění smluv Administrace veřejných zakázek a výběrových řízení Evidence a administrace poplatků za nájem hrobových míst, uzavírání smluv na hrobová místa, vedení hřbitovní knihy Přijetí podání a komunikace Vedení přijatých a odesílaných dokumentů Evidence osob pro informování v krizi nebo při mimořádné situaci Informování občanů o dění v obci Přidělení čísla popisného a čísla evidenčního Evidence stavebních prací Vedení správního řízení Vyřízení a evidence žádostí a odpovědí dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyřízení žádostí z Czech Point Vyvěšování na úřední desce Uchování a další nakládání se zápisy a usneseními Evidence čtenářů a jejich aktivit Personální dokumentace jednotky požární ochrany Oceňovaní životních jubileí (narozeniny, svatby, vítání občánků apod.), psaní pamětní knihy Vedení účetnictví a pokladny Personální agenda pracovníků na VPP, osob ve výkonu trestu Evidence testovaných osob a osob s vyjímkou z testování
Kategorie subjektu údajů
Zaměstnanci, zastupitelé, dohodáři , členové výborů a komisí zaměstnanci obyvatelé s trvalým pobytem Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Žadatelé Občané Občané a vlastníci nemovitostí Občané obce a vlastníci nemovitostí Dodavatelé, občané Zástupci firem, OSVČ Nájemci hrobových míst Korespondenti Korespondenti Občané v obci, majitelé nemovitostí Fyzické osoby Vlastníci nemovitostí Vlastníci nemovitostí, zástupci stavebních firem, stavebníci Žadatelé Žadatelé Žadatelé Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Členové JPO Občané obce - jubilanti Plátci a příjemci Zaměstnanci  Zaměstnanci 
Kategorie zpracovávaných osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, adresné,datum narození jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost Jmenné, adresné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, datum, podpis Jmenné, adresné, datum narození Jmenné, adresné, výše poplatku, rodné číslo Jmenné, adresné, výše poplatku, rodné číslo Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy, IČO, DIČ, podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, IČO, DIČ, vzdělání, zkušenosti Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, datum úmrtí, výše nájmu, poloh a č. hrobu, výše poplatku Jmenné, kontaktní, adresné, datum narození, předmět pošty Jmenné, adresné, kontaktní, podpis, předmět pošty Jmenné a kontaktní Jmenné, adresné, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresné, rozhodnutí, LV, kontakty, datum narození Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datum narození, rodné číslo, IČO Jmenné, adresné, kontakty, datum narození, podpis, poskytnuté informace, IČO Jmenné, adresné, rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jména, adresné, datum narození,  č. parcely, IČO Jména, adresné, datum narození, č. parcely, IČO Jmenné, adresné Jmenné, adresné, kontakty, datum narození, podpis, zdravotní stav, číslo obuvy, oblečení, datum proškolení Jmenné, adresné,  Jmenné, adresné, kontaktní, IČO, DIČ, datum narození Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy, výše odměny, popis práce Jmenné, výsledek testu, datum testu
Příjemce nebo kategorie příjemců údajů ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad zdravotní pojišťovna, Inspektorát práce   Finanční úřad  Volební komise X Veřejnost X X Katastr nemovitostí Kontrolní orgány, auditoři X X X X X X X Odvolací orgán X X Veřejnost Občané obce, veřejnost X X X X Úřad práce, Mediační a probační služba X
Doba uchování osobních údajů či kritéria pro ni 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let 50 let 10 let  10 let 10 let (poté archiv) 10 let 10 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 10 let 10 let 5 let 5 let 1 rok po dobu trvání zájmu odběratele 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let 1 rok 1 rok 10 let 5 let 5 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 10 let 5 let 3 roky
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
právní titul účelu zpracování dle ON b) smlouva (zejm. pracovní smlouvy)
c) právní povinnost (např. zdravot. a sociální pojištění, odměny volebních komisí)
e) ve veřejném zájmu (např. odměny neuvolněných zastupitelů)
f) oprávněný zájem (např. uchování údajů o neúspěšných uchazečích)
c) právní povinnost např. 103/3 ZP (školení), pracovní úrazy
e) ve veřejném zájmu např. vedení evidence proškolených osob
c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost e) úkol veřejné moci c) právní povinnost c) právní povinnost (zákon o místních poplatcích)
e) ve veřejmén zájmu (podle zákona o odpadech + vyhlášky obce)
b) smlouva
c) právní povinnost (zákon říká. že údaje ze smlouvy musí být zveřejněny)
e) ve veřejném zájmu (transparentnost)
b) smlouva
c) právní povinnost např. profesní způsobilost dodavatele
e) ve veřejném zájmu např. zastupující osoby
b) smlouva (nájem hrobového místa)
c) právní povinnost (poplatky) 
e) ve veřejném zájmu (e-mailová komunikace)
c) právní povinnost (datová schránka)
c) právní povinnost e) ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci b e) úkol veřejné moci e) úkol ve veřejném zájmu c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost c) právní povinnost (informování o řízení, doručení veřejnou vyhláškou)
e)  úkol ve veřejném zájmu (nepovinné zveřejnění) 
c) právní povinnost (zastupitelstvo, rada)
e) úkol při výkonu veřejné moci (výbory, komise) 
b) smlouva
f) oprávněný zájem správce (vymáhání nároků, obnovení smlouvy a účtu)
c) právní povinnost a) souhlas při větším rozsahu zveřejnění OsÚ
e) ve veřejmén zájmu získání údajů pro jubilea, publikování v omezeném rozsahu OsÚ
c) právní povinnost b) smlouva (zejm. pracovní smlouvy)
c) právní povinnost (např. zdravot. a sociální pojištění)
c) zákonná povinnost
konkrétní právní základ pro právní tituly  c) nebo e), případně i f) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce §§ 96,  137, 142, 312 a násl.

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích § 72

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
§ 62
Nařízení vády č. 318/2017 Sb., o odměnách zastupitelů

Vyhláška MV č. 59/2002 Sb. k provedení

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
§ 1

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC §§ 6/3+4, 7/4,

dále: vyplácené částky též na základě předpisů o účetnictví 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 103/1/i, 103/3, § 105/3, § 106

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci §§ 10, 10a --> prováděcí vyhlášky a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. § 2 (evidence úrazů)
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel § 3/3+4, §§ 4, 4a, 5 (rozsah zmocnění ORP, matričního úřadu, obce a ohlašovny), § 10, § 12 (rušení údaje o pobytu) Zákon č. 62/2003 o volbách do EP

Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zast. Krajů
§§ 26

Zákon č. 275/2012 Sb. o volbě prezident
a § 30

Zákon. č. 491/2001 Sb., o volbách do obec. zast.
§ 28 --> vyhl. MV č. 59/2002 Sb. o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, §§ 3/3, 4

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu;

Vyhláška č.  233/2000 Sb.; vyhláška č. 59/2002 Sb.,; vyhláška č. 152/2000 Sb.
§§ 14a, 14b, 14c, 14e, 14g
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování § 12, 18 až 18d Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obce § 3 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích; § 14a, 16 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích § 14a, 16

Zákon č. 185/2001 Sb o odpadech,
§ 17a

 
vyhláška obce
Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv § 5/5 (6/1/c ON), § 5/1 (6/1/e ON) Zákon č. 134/2016 Sb., ZZVZ, §§ 75, 78

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví § 20/c, též §§ 7, 21, 25; pokud je obec provozovatel krematoria též § 15 e) e-mailová komunikace: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích § 35/2

c) datová schránka: Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech
§ 6, Vyhláška č. 194/2009 Sb.

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR § 18
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě § 63/3

Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
§ 10
Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon § 21a, též § 19

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému § 16
X Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon § 121
/2

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
§§ 31, 31a
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích § 35/2
(pro potřeby vlastníků - riziková agenda - nutno vyjasnit pravidla přístupu)
Zákon č 500/2004 Sb., správní řád §§ 37/2 (podání), 45, 67, 68, 69  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím § 14 Zákon č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §§ 8a, 9 Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád §§ 25/2, 26, 47, 144,  a další zákony, např. daňový řád nebo občanský soudní řád

Zákon č. 106/1999 Sb., o svob. Příst. K informacím
§ 5/6 (nepovinné zveřejnění)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích §§ 95, 101, 118 X Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 29, 30, 68, 69.  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, § 35/2, 36a, Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví § 11/1 (náležitosti účetního dokladu) § 31, 32 (účetní dokumenty)

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 35a/4, § 37/1 (zaměstnavatelé)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
§ 22c

Zákon č. 592/1992 Sb., o zdravotním pojištění
§ 25/3 (odvody pojistného )
Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody §30/2

Z
ákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce §§ 96, 142, 312 a násl.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
§ 119
§ 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 2 odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19[1] a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. března 2021 pod č. j.: MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN
Je poskytnutí osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem? Má osoba povinnost OsÚ poskytnout? + důsledky neposkytnutí Smluvní, zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný NE Zákonný Zákonný Smluvní Smluvní Smluvní, zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Smluvní Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Zákonný Smluvní Zákonný Zákonný Zákonný Smluvní Zákonný
zdroj osobních údajů, pokud se nezískaly od SÚ a jejich získání není upraveno zákonem X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X   X X
Zda jde o automatizované individ.  rozhodování (vč. profilování), pokud ano, informace o tom (AIR)? NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE