Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů   Mzdová a personální agenda (odměny zastupitelů, odměny volebních komisí), (listinná, elektronická) BOZP (listinně) Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků (listinná, elektronická) Rušení trvalého pobytu (listinná, elektronická) Kniha vítání občánků (listinná) Volební agenda (listinná) Vidimace a legalizace (listinná) Kronika (listinná) Poplatky - psi, odpady, nájmy hrobů (listinná, elektronická) Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací (listinná i elektronická) Evidence nájmů hrobového místa (listinná, elektornická) Běžná e-mailová komunikace, datová schránka (elektronicky) Evidence došlé pošty: spisová služba (listinná, elektronická) Přestupky (listinná, elektronická) Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná) Czech Point (listinná) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska (fyzická, elektronická) Zápisy a usnesení ze zastupitelstva a výborů (listinně i elektronicky) Knihovna: Seznam čtenářů (listinná, elektronicky) Seznam čísel pospisných s jménem vlastníka, seznnam majitelů chat (listnná, elektronicky) SDH (listině) Exekuce (listinná) Pokladna (listinná) Účetnictví (listinná, elektronicky) Probační služba, VPP (listinná, elektronicky)
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv Správa hrobových míst Vedení e-mailové komunikace Vedení pošty Stavební řízení Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva a výborů Vedení seznamu čtenářů Vedení evidence vlastníků nemovitostí Vedení hasičeské jednotky Informační povinnost Evidence hotovostních plateb Vedení účetnictví Probační služba, VPP
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a jiní Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané a jiní Nájemcí hřbitovních míst Korespondenti Korespondenti Občané Občané Občané Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Čtenáři knihovny Vlastníci nemovitostí Členové JSDH Občané obce nebo majitelé nemovitostí Plátci a příjemci Plátci a příjemci Zaměstnanci obce
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, adresné,datum narození jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost jmenné, adresa, datum narození, datum, ke kterému se ruší trvalý pobyt, nabytí právní moci, svědci a jejich bydliště Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresné, datum narození Jméno a příjmení, datum narození, místo narození a číslo dokladu, datum, podpis Jmenné, adresné,datum narození Jmenné, adresné,rodné číslo, Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy Jmenné, adresné, datum narození, číslo hrobu, podpisy, rodné číslo Jmenné, kontaktní, adresní Jmenné, adresní, kontaktní, podpis Jmenné, adresné ,narození, rodné číslo, podpisy Jmenné, adresné, LV, číslo parcely, stavební záměr, kontaktní Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datum narození, rodné číslo Jmenné, adresné, kontakty, datum narození Jmenné, adresné,rodné číslo, číslo dokladu, podpis Jmenné, adresné, datum narození, rodné číslo Jména, adresy, datum narození,  Jména,podpisy,datum narození Jmenné, adresní Jmenné, adresa, č. popisné, č. evidenční, č. parcely Jmenné, adresné, kontakty, datum narození Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti Jmenné, adresní,podpisy Jmenné, adresní,podpisy Jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, podpisy
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, finanční úřad, soudy, policie apod. Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské , sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky, výplatní listiny, evidence pracovní doby 5 let (není stanoveno předpisem) 50 let 5 let 10 let (poté archiv) 10 let  10 let 10 let (poté archiv) 5 let, 10 let  5 let (po ukončení platnosti), 10 let (po ukončení platnosti při nabývání, prodeji, pronájmu obecního majetku) 10 let 5 let 5 let, 10 let ( poté probrat co jde do archívu a co ke skartaci 5 let (poté probrat co jde do archivu a co ke skartaci) po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci) 5let 5 let 1 rok 10 let po dobu využívání služby knihovny čtenářem po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 10let 10 let listinná podoba 10 let listinná podoba spisy zaměstnanců 50 let
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník Práce MV, nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků; vyhl. č. 59/2002 Sb. zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zast. Krajů; zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do obec. zast.; zák. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu; vyhl. 233/2000 Sb., vyhl. Č. 59/2002 Sb., vyhl. Č. 152/2000 Sb. zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obce zák. č. 565/1999 Sb., o místních poplatcích zák. č. 128/2000 Sb., o obcích; zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon zák. č 500/2004 Sb., správní řád + zvláštní zákony zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zák. č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a další Vyvěšování na úřední desce zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 257/2001 Sb., knihovní zák; evidence pouze knihovního fondu vyhl. č. 357/2013 Sb.,katastrální vyhláška; zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Exekuční řízení (podání) - §35 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví zák. č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě; zák.435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE