Informace pro OÚ k zákazu provozování kotlů 1. a 2. emisní třídy
____________________________________________________________________________
V souladu s ust. § 41 odst. 16 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, je povinen provozovat zdroj v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.
Pokud je spalovací stacionární zdroj podle výše uvedeného ustanovení zákona o ochraně ovzduší provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, je provozovatel povinen jej provozovat v souladu s požadavky uvedenými v § 17 odst. 1 písm. g) nejpozději do 31. 8. 2024.

Tzn., že od 1. 9. 2024 je zakázáno provozovat v rodinných domech, bytových domech a stavbách pro rodinnou rekreaci spalovací zařízení horší než 3. třídy. V příloze Vám zasíláme informační brožuru MŽP „Jak správně topit a ušetřit“.