Úvodem

Vážení spoluobčané,

na této stránce se nacházejí veškeré potřebné informace, týkající se odpadového hospodářství obce. Naleznete zde návody, jak třídit, obecně závazné vyhlášky, ale i další důležitá sdělení a instrukce.

Je zde rovněž umístěn záznam z přednášky o odpadovém hospodářství (ze dne 10. 6. 2019). Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi důležité informace, a ne všichni jste měli tu možnost zúčastnit se osobně, budeme velmi rádi, když uvedený záznam shlédnete alespoň zde.

Odpadové hospodářství a likvidace odpadů je velice důležitou problematikou, do které se zapojujeme úplně všichni. Každoročně se vynakládají značné prostředky na likvidace všemožných odpadů a vzhledem k plánovaným legislativním změnám nás velmi brzy (již od roku 2021) čeká postupné zdražování likvidace odpadů. A pokud se všichni občané nezapojí a nezačnou řádně třídit svůj odpad, bude se muset uvedené zdražení bezesporu projevit i ve výši poplatku. Každý z nás produkuje odpad a každý z nás ho musí patřičně předat k likvidaci. A je velice důležité to dělat správně, tedy před samotným vyhozením odpadu je potřeba ho řádně a důsledně vytřídit. Pokud to dělat nebudeme, zaplatíme jednoduše vyšší poplatek. Čím víc vytřídíme, tím více ušetříme. Za pár let se jinak můžeme dostat i na 1.000,- Kč/osobu/rok, což jistě nikdo z nás nechce.

A nejedná se samozřejmě jenom o výši poplatku. Jde také o slušné chování a úctu ke svému okolí, přírodě, ale i celé planetě, kterou lidstvo svou nezodpovědností intenzivně devastuje. Je potřeba si uvědomit, že co nevytřídíme, skončí s největší pravděpodobností na skládce a tyto zátěže zůstanou jako smutné dědictví našim potomkům.

Buďme tedy prosím ohleduplní nejenom k sobě, ale v neposlední řadě i ke svým dětem a svému okolí.

Kalendář svozů na rok 2023
  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Směsný odpad (popelnice)

11.
25.
8.
22.
7.
21.
4.
18.

2.
16.
30.

13.
27.

11.
25.
8.
22.
5.
19.

3.
17.
31.

14.
28.
12.
26.
Tříděný odpad (pytle) 3.
17.
31.
14.
28.
13.
27.
10.
24.
8.
22.
5.
19.
3.
17.
31.
14.
28.
11.
25.
9.
23.
6.
20.

4.
18.

 

Kalendář svozů odpadů 2024 - pro tisk

Základní otázky a odpovědi k novému systém třídění odpadů od 1. 1. 2020

Kdy systém odstartuje a jaké budou termíny svozů?

Samotný systém bude zahájen 1. ledna 2020. První svoz proběhne 8. 1. 2020 a poté již pravidelně jednou za 14 dní. Konkrétně tedy každou sudou středu v měsíci. Bude to vždy jeden den před odvozem popelnic (směsné odpady), které se budou svážet stále stejně, tj. každý sudý čtvrtek. Přesnější rozpis termínů je uveden na této stránce výše, v sekci "Kalendář svozů na rok 2020".

Co mě čeká nového a o jaký druh svozu se bude jednat?

Tzv. individuální svoz, tedy svoz přímo z domácností. Odpady (plast, papír, nápojový karton) již nebudete muset nosit do kontejnerů u hasičské zbrojnice, ale pouze je dáte před dům. Svozová firma je poté naloží a odveze.

Jakých druhů odpadů se bude nový systém týkat?

Novým systémem budete moci třídit PLASTY, PAPÍR a NÁPOJOVÝ KARTON.

Do čeho budu odpady třídit?

Odpady budete třídit do odpadových pytlů, půjde tedy o tzv. pytlový sběr.

Kde dostanu pytle a co s nimi budu dělat?

Odpadové pytle dostanete zdarma v úředních hodinách na obecním úřadě. K tomu obdržíte i lihový popisovač (fix). Po naplnění pytle tříděným odpadem, napíšete na pytel čitelně číslo popisné svého domu a druh odpadu. V den svozu potom připravíte pytle před dům (bránu), aby je svozová firma mohla bez potíží naložit a odvézt k dalšímu zpracování. Až Vám budou pytle docházet, můžete si na obecním úřadu vyzvednout další.

Jak budu třídit ostatní odpady?

Ostatní odpady, tj. SKLO, KOVY, JEDLÉ OLEJE a BIOODPAD zůstanou beze změny. Budete je tedy nadále nosit do příslušných kontejnerů u hasičské zbrojnice. V případě bioodpadu do velkoobjemových kontejnerů rozmístěných po obci.

Co bude s kontejnery na PLAST a PAPÍR?

U hasičské zbrojnice zůstanou i nadále, ale jejich množství se výrazně sníží. Nebudou již tolik potřeba a obec ušetří za jejich svážení. Budete je ale moci dále využít, např. u objemnějších odpadů, apod. I větší odpady (plastové židle, přepravky, větší plastové hračky, kartonové krabice atd.) ale můžete dát před dům vedle pytlů a svozová firma je rovněž odveze.

Mohu nadále vhazovat nápojový karton do žlutých kontejnerů na plast?

Od 1. 1. 2020 již NE! Protože se bude do pytlů zvlášť třídit i nápojový karton, nebude tedy již možné od nového roku tento druh obalů vhazovat do žlutých kontejnerů na PLAST.

Co když mám např. málo nápojových kartonů a nenaplním za 14 dní celý pytel?

Samozřejmě je nutné zohlednit zapáchající odpad, případně nedostatek místa k uskladnění. Pokud to ale není zásadní problém, měli byste dávat pytle k odvozu pouze plné. Pytel pak dáte k likvidaci třeba jednou za měsíc, či déle.

Proč budu pytle popisovat?

Ze dvou důvodů.

 1. Číslo popisné uvedete proto, že svozová firma bude zapisovat množství odvážených pytlů od každého domu. Tyto informace předá na obec, která si bude evidovat, kolik pytlů každá domácnost použila na tříděný odpad a kolik jich bylo vydáno. Obec vynakládá za nákup pytlů nemalé peníze a bude se tak chránit před zneužíváním pytlů. Pytle jsou tedy určeny pouze pro třídění odpadů, nikoli pro jiné účely!
 2. Druh odpadu, tedy "PLAST", "PAPÍR", nebo "NÁPOJOVÝ KARTON", napíšete na pytel proto, aby se dalo na první pohled rozlišit, jaký odpad se v pytli nachází. V rámci úspory nákladů nakupuje obec pouze pytle jedné barvy (modrá). Je tedy nutné odpadové pytle popsat, aby pracovník svozové firmy ihned věděl, kam pytel patří.

Co když budu pytle vyhazovat do kontejneru u hasičské zbrojnice?

Zakázané to samozřejmě není, ale tento způsob určitě nedoporučujeme. Svozová společnost takové pytle nebude schopna evidovat a může potom vzniknout problém při výdeji pytlů nových. Jednoduše řečeno, pytle dostáváte od obce zdarma, ale pokud na obecním úřadě bude chybět informace o počtu použitých pytlů, může následně vzniknout problém s výdejem nových a v krajním případě by mohla chtít obec např. další pytle uhradit.

Mohu použít i jiné pytle, než od obce?

Samozřejmě můžete. I tak je potřeba na ně napsat druh odpadu. Číslo popisné v takovém případě ale psát nemusíte. Pytle, které nedostanete od obce, nebudou samozřejmě ani evidovány pro další výdej. Důležité je, aby pytle splňovali určitou kvalitu, tedy nebyly např. příliš tenké a netrhaly se. Samozřejmostí také je, aby v pytli byly vždy jen odpady z domácností, které do něj patří. Jinak pytel nebude odvezen.

Důležitá otázka na závěr. Proč se nový systém zavádí?

Pokud pomineme ekologickou stránku věci, kterou bereme jako absolutní samozřejmost, je pro nás důležitá především stránka ekonomická. Veškerý tříděný odpad, který se z obce odveze, je řádně zvážen. Za každý kilogram jednotlivé separované komodity dostává obec odměnu ze systému EKO-KOM. Stávající systém třídění odpadů, kdy je jedno třídící místo u hasičské zbrojnice, je pro obec velmi nákladný a v konečném důsledku dlouhodobě neefektivní. Většina občanů to má ke kontejnerům daleko, někdo třídí málo, jiný třeba vůbec, a někdo zase separovaný odpad vyhodí po cestě do práce v jiné obci nebo městě, protože to má prostě jednodušší. Rovněž odměna potom zbytečně připadne jiné obci. Naše obec stávající systém ročně dotuje v řádu několika desítek tisíc korun. Nový systém je oproti tomu přibližně stejně nákladný, ale díky podstatně vyšší efektivitě nám přinese také vyšší odměny od EKO-KOMu, tudíž se náklady výrazně sníží, nebo dokonce úplně zaplatí. Velmi důležitým faktorem je ale také to, že čím více budeme mít tříděných odpadů, tím méně bude těch směsných v popelnicích. Vzhledem k tomu, že se v příštích letech chystá sice postupné, ale závěrem velmi výrazné zdražení skládkování směsných odpadů, musíme ho produkovat co nejméně, abychom v budoucnu nemuseli platit vyšší poplatky za popelnice. To nám totiž velmi reálně hrozí. My se budeme snažit tuto hrozbu eliminovat, nebo jí úplně zamezit. Pevně věříme, že se nám to společně s Vámi podaří úspěšně zvládnout.

Základní informace pro správné třídění a likvidaci odpadů

Níže naleznete  přehled, jaké odpady můžete v naší obci třídit, návody, co kam patří, kde jsou kontejnery i termíny svozů.

Plasty - žlutý kontejner, nebo patřičně označený kontejner  

Plasty nálepkaPlasty kontejner

 • Do pytle nebo kontejneru PATŘÍ:
  Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. Nápojové kartony a kelímky od jogurtů není třeba vymývat, stačí pouze pořádně vyprázdnit.
 • Do pytle nebo kontejneru NEPATŘÍ:
  Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. Pokud vyhazujete vaničky od masa nebo lahve od oleje, může dojít ke znehodnocení celého obsahu kontejneru. Olejové kapky mohou při dalším zpracování přerušit syntetické vlákno a hrozí až pozastavení celé výroby. Tomu lze předejít buď propláchnutím mastných plastů ve vodě s čisticím prostředkem, klidně ale postačí voda po mytí nádobí. Pokud tak neučiníte, vhoďte mastný obal raději do směsného odpadu, kde udělá méně škody.
 • Jak se v obci třídí: individuální pytlový svoz, nebo do kontejneru na třídícím místě
 • Kde kontejner najdu: uprostřed obce, na prostranství u hasičské zbrojnice
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy 1 x za 14 dní, každou sudou středu
 • Kdo sváží: Granplast s.r.o.

Papír - modrý kontejner, nebo opatřený nálepkou

Papír nálepkaPapír kontejner

 • Do pytle nebo kontejneru PATŘÍ:
  Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
 • Do pytle nebo kontejneru NEPATŘÍ:
  Uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice. 

  Jak je výše uvedeno, do modrých kontejnerů nepatří silně znečištěný a mokrý papír, jehož vlastnosti brání dalším úpravám. Podobné je to s ruličkami od toaletního papíru a plat od vajíček. Papír má omezený počet recyklací a právě tyto produkty už znovu recyklovat nejdou, patří tedy do směsného odpadu.

 • Jak se v obci třídí: individuální pytlový svoz, nebo do kontejneru na třídícím místě
 • Kde kontejner najdu: uprostřed obce, na prostranství u hasičské zbrojnice
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy 1 x za 14 dní, každou sudou středu
 • Kdo sváží: Granplast s.r.o.

Nápojový karton - sběr pouze do pytlů s individuálním svozem

Nápojový karton

 • Do pytle PATŘÍ:
  krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
 • Do kontejneru NEPATŘÍ:

  Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

 • Jak se v obci třídí: pouze individuální pytlový svoz

 • Kde kontejner najdu: nikde, třídí se pouze do pytlů

 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy 1 x za 14 dní, každou sudou středu
 • Kdo sváží: Granplast s.r.o.

Sklo - zelený a bílý kontejner, nebo opatřený nálepkou

Sklo nálepka Sklo směs kontejner

 • Do kontejneru PATŘÍ:
  Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Není třeba ani oddělovat kovové zátky a kroužky ze skleněných lahví.
  Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. V naší obci je umístěn pouze zelený kontejner.
 • Do kontejneru NEPATŘÍ:
  Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

 • Kde kontejner najdu: uprostřed obce, na prostranství u hasičské zbrojnice
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy dle potřeby
 • Kdo sváží: Granplast s.r.o.

Kovy - šedý kontejner, nebo opatřený nálepkou

 Kov nálepkaKov kontejner

 • Do kontejneru PATŘÍ:
  Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
  Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.
 • Do kontejneru NEPATŘÍ:
  Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.
 • Kde kontejner najdu: uprostřed obce, na prostranství u hasičské zbrojnice
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy dle potřeby, při naplnění kontejnerů
 • Kdo sváží: Obec Rozhovice

Rostlinné tuky a oleje - černý kontejner s otvorem, patřičně označený

Oleje

 • Do kontejneru PATŘÍ:
  Přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
 • Do kontejneru NEPATŘÍ
  Živočišné tuky (sádlo, lůj).
  Minerální oleje, motorové oleje, maziva, přídavky do benzínu pro dvoutaktní motory apod. Jsou syntetické nebo získávané z nerostů a po použití patří do
  nebezpečného odpadu. Můžete je odevzdat při výměně motorového oleje v servisu, na sběrném dvoře nebo při svozu nebezpečných odpadů.
 • Kde kontejner najdu: uprostřed obce, na prostranství u hasičské zbrojnice
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy nepravidelně, dle potřeby
 • Kdo sváží: Libor Černohlávek, Cíkvice

Bioodpad - velkoobjemové kontejnery rozmístěné po obci  

Bioodpad

 • Do kontejneru PATŘÍ:
  Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, trus býložravých zvířat, atd.
 • Do kontejneru NEPATŘÍ
  Větve, tůje, dlouhé šlahouny břečťanu, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
 • Kde kontejner najdu: rozmístěné po obci (u obecního úřadu, Bačala, prostranství po bývalém statku, u železničního přejezdu)
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy dle potřeby, při naplnění kontejnerů
 • Kdo sváží: Obec Rozhovice

Velkoobjemový odpad 

Velkoobjemový odpad

Všeobecně se jedná o odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.

 • Kde kontejner najdu: nikde, kontejnery jsou přistavené svozovou firmou vždy v přesně stanovený termín, který je včas uveřejněn
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy 2 x ročně
 • Kdo sváží: SOP Přelouč

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, například: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a nádoby od chemikálií apod. Použitá elektrozařízení z domácností, jako jsou ledničky, mrazničky, televizory, rádia a různé přehrávače, staré počítače a monitory, ale i elektrické hračky či telefony.

Nevhazujte nebezpečné odpady do popelnic na běžný odpad, neboť odpad z těchto popelnic je ve většině případů ukládán na skládky odpadů a ty na ukládání nebezpečných odpadů nejsou technicky zabezpečeny.

 • Kde kontejner najdu: nikde, kontejnery jsou přistavené svozovou firmou vždy v přesně stanovený termín, který je včas uveřejněn
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy 2 x ročně
 • Kdo sváží: SOP Přelouč

Směsný komunální odpad - popelnice

Popelnice

 • Do kontejneru PATŘÍ:
  Do této popelnice mohu v zásadě hodit vše, co nejsem schopen vytřídit do barevných kontejnerů, není to rostlinný olej, bioodpad, velkoobjemový ani nebezpečný odpad.
  Nikdy nevhazujte do popelnice či kontejneru  nebezpečné odpady nebo látky – ohrožují zdraví a životní prostředí
  Nikdy nevhazujte horký popel – nebezpečí vznícení
  Nikdy nevhazujte stavební odpady, k tomu je určen sběrný dvůr odpadů
  Objemné odpady odevzdejte ve sběrném dvoře
 • Do kontejneru NEPATŘÍ:
  Prakticky je to opak toho, co tam patří. Obecně sem tedy nepatří recyklovatelný, nebo-li tříděný odpad, oleje, bioodpady, velkoobjemové ani nebezpečné odpady, suť.
  Plast, nápojový karton TETRAPACK (třídíme společně s plasty), papír, sklo, drobné kovy, plechovky, elektrospotřebiče, stavební suť, jedlý olej, tráva, listí, větve, pneumatiky, baterie a akumulátory, zářivky a výbojky, staré léky
 • Kde kontejner najdu: u sebe doma. Jedná se o normální popelnici.
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek v sudý týden
 • Kdo sváží: SOP Přelouč

Další praktické rady

 • Mohu pálit odpad?
  Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší je možné na otevřených ohništích spalovat jen dřevo, suché rostlinné materiály, přičemž uvedené materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu. Obec takovou vyhlášku nevydalo. Jako palivo nelze použít odpad.
 • Co když si nejsem jistý?
  Proložky od vajíček – byť jsou papírové, jsou již nerecyklovatelné, mohou tedy skončit v kompostéru!
  Papírové kapesníčky (nevlhčené!) – opět mohou skončit v kompostéru (přiměřené množství)
  Pečicí papír (nemastný) – další věc, která se jeví býti papírem, nicméně lze pohodlně zkompostovat.
  Účtenky – jsou vyrobeny z termopapíru, tudíž nemohou končit v pytli/kontejneru s papírem, ale v popelnici na směsný odpad.
  Obaly od brambůrek apod. – zvenčí plastové, zevnitř vypadají jako hliník. Vězte ale, že tento typ obalů je celý plastový a patří tedy do pytle/kontejneru s plastem.

Tabulka značení obalů:

Tabulka značení obalů

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je soubor činností zaměřených na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.

Problematika odpadového hospodářství je v prvé řadě upravena v zákoně č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech.

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství:

 • pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje
 • práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství
 • působnost orgánů veřejné správy.

Nakládáním s odpady zákon rozumí zejména shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování odpadu.

V České republice jsou v oblasti hospodaření s odpady zavedeny následující ekonomické nástroje:

 • poplatky za uložení odpadů,
 • poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
 • poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Sestřih záznamu z přednášky o odpadovém hospodářství obce ze dne 10. 6. 2019.