Úvodem

Vážení spoluobčané,

na této stránce se nacházejí veškeré potřebné informace, týkající se odpadového hospodářství obce. Naleznete zde návody, jak třídit, obecně závazné vyhlášky, ale i další důležitá sdělení a instrukce.

Je zde rovněž umístěn záznam z přednášky o odpadovém hospodářství (ze dne 10. 6. 2019). Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi důležité informace, a ne všichni jste měli tu možnost zúčastnit se osobně, budeme velmi rádi, když uvedený záznam shlédnete alespoň zde.

Odpadové hospodářství a likvidace odpadů je velice důležitou problematikou, do které se zapojujeme úplně všichni. Každoročně se vynakládají značné prostředky na likvidace všemožných odpadů a vzhledem k plánovaným legislativním změnám nás velmi brzy (již od roku 2021) čeká postupné zdražování likvidace odpadů. A pokud se všichni občané nezapojí a nezačnou řádně třídit svůj odpad, bude se muset uvedené zdražení bezesporu projevit i ve výši poplatku. Každý z nás produkuje odpad a každý z nás ho musí patřičně předat k likvidaci. A je velice důležité to dělat správně, tedy před samotným vyhozením odpadu je potřeba ho řádně a důsledně vytřídit. Pokud to dělat nebudeme, zaplatíme jednoduše vyšší poplatek. Čím víc vytřídíme, tím více ušetříme. Za pár let se jinak můžeme dostat i na 1.000,- Kč/osobu/rok, což jistě nikdo z nás nechce.

A nejedná se samozřejmě jenom o výši poplatku. Jde také o slušné chování a úctu ke svému okolí, přírodě, ale i celé planetě, kterou lidstvo svou nezodpovědností intenzivně devastuje. Je potřeba si uvědomit, že co nevytřídíme, skončí s největší pravděpodobností na skládce a tyto zátěže zůstanou jako smutné dědictví našim potomkům.

Buďme tedy prosím ohleduplní nejenom k sobě, ale v neposlední řadě i ke svým dětem a svému okolí.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je soubor činností zaměřených na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností.

Problematika odpadového hospodářství je v prvé řadě upravena v zákoně č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech.

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství:

 • pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje
 • práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství
 • působnost orgánů veřejné správy.

Nakládáním s odpady zákon rozumí zejména shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování odpadu.

V České republice jsou v oblasti hospodaření s odpady zavedeny následující ekonomické nástroje:

 • poplatky za uložení odpadů,
 • poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků
 • poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Základní informace pro správné třídění a likvidaci odpadů

Níže naleznete  přehled, jaké odpady můžete v naší obci třídit, návody, co kam patří, kde jsou kontejnery i termíny svozů.

Plasty - žlutý kontejner, nebo patřičně označený kontejner  

Plasty

 • Do kontejneru PATŘÍ:
  Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech. Nápojové kartony a kelímky od jogurtů není třeba vymývat, stačí pouze pořádně vyprázdnit. V naší obci se do tohoto kontejneru likvidují rovněž nápojové kartony!!!
 • Do kontejneru NEPATŘÍ:
  Mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky. Pokud vyhazujete vaničky od masa nebo lahve od oleje, může dojít ke znehodnocení celého obsahu kontejneru. Olejové kapky mohou při dalším zpracování přerušit syntetické vlákno a hrozí až pozastavení celé výroby. Tomu lze předejít buď propláchnutím mastných plastů ve vodě s čisticím prostředkem, klidně ale postačí voda po mytí nádobí. Pokud tak neučiníte, vhoďte mastný obal raději do směsného odpadu, kde udělá méně škody.
 • Kde kontejner najdu: uprostřed obce, na prostranství u hasičské zbrojnice
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy 1 x týdně, vždy ve čtvrtek
 • Kdo sváží: SOP Přelouč

Papír - modrý kontejner, nebo opatřený nálepkou

Papír

 • Do kontejneru PATŘÍ:
  Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
 • Do kontejneru NEPATŘÍ:
  Uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice. 

  Jak je výše uvedeno, do modrých kontejnerů nepatří silně znečištěný a mokrý papír, jehož vlastnosti brání dalším úpravám. Podobné je to s ruličkami od toaletního papíru a plat od vajíček. Papír má omezený počet recyklací a právě tyto produkty už znovu recyklovat nejdou, patří tedy do směsného odpadu.

 • Kde kontejner najdu: uprostřed obce, na prostranství u hasičské zbrojnice
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek v lichý týden
 • Kdo sváží: SOP Přelouč

Sklo - zelený a bílý kontejner, nebo opatřený nálepkou

 Sklo

 • Do kontejneru PATŘÍ:
  Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Není třeba ani oddělovat kovové zátky a kroužky ze skleněných lahví.
  Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
 • Do kontejneru NEPATŘÍ:
  Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.  Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

 • Kde kontejner najdu: uprostřed obce, na prostranství u hasičské zbrojnice
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy 1x za 2 měsíce
 • Kdo sváží: SOP Přelouč

 

Kovy - šedý kontejner, nebo opatřený nálepkou

 Kovy

 • Do kontejneru PATŘÍ:
  Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
  Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.
 • Do kontejneru NEPATŘÍ:
  Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.
 • Kde kontejner najdu: uprostřed obce, na prostranství u hasičské zbrojnice
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy dle potřeby, při naplnění kontejnerů
 • Kdo sváží: Obec Rozhovice

 

Rostlinné tuky a oleje - černý kontejner s otvorem, patřičně označený

Oleje

 • Do kontejneru PATŘÍ:
  Přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
 • Do kontejneru NEPATŘÍ
  Živočišné tuky (sádlo, lůj).
  Minerální oleje, motorové oleje, maziva, přídavky do benzínu pro dvoutaktní motory apod. Jsou syntetické nebo získávané z nerostů a po použití patří do
  nebezpečného odpadu. Můžete je odevzdat při výměně motorového oleje v servisu, na sběrném dvoře nebo při svozu nebezpečných odpadů.
 • Kde kontejner najdu: uprostřed obce, na prostranství u hasičské zbrojnice
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy nepravidelně, dle potřeby
 • Kdo sváží: Libor Černohlávek, Cíkvice

 

Bioodpad - velkoobjemové kontejnery rozmístěné po obci  

Bioodpad

 • Do kontejneru PATŘÍ:
  Listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, trus býložravých zvířat, atd.
 • Do kontejneru NEPATŘÍ
  Větve, tůje, dlouhé šlahouny břečťanu, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.
 • Kde kontejner najdu: rozmístěné po obci (u obecního úřadu, Bačala, prostranství po bývalém statku, u železničního přejezdu)
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy dle potřeby, při naplnění kontejnerů
 • Kdo sváží: Obec Rozhovice

 

Velkoobjemový odpad 

Velkoobjemový odpad

Všeobecně se jedná o odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.

 • Kde kontejner najdu: nikde, kontejnery jsou přistavené svozovou firmou vždy v přesně stanovený termín, který je včas uveřejněn
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy 2 x ročně
 • Kdo sváží: SOP Přelouč

 

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad

Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, například: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a nádoby od chemikálií apod. Použitá elektrozařízení z domácností, jako jsou ledničky, mrazničky, televizory, rádia a různé přehrávače, staré počítače a monitory, ale i elektrické hračky či telefony.

Nevhazujte nebezpečné odpady do popelnic na běžný odpad, neboť odpad z těchto popelnic je ve většině případů ukládán na skládky odpadů a ty na ukládání nebezpečných odpadů nejsou technicky zabezpečeny.

 • Kde kontejner najdu: nikde, kontejnery jsou přistavené svozovou firmou vždy v přesně stanovený termín, který je včas uveřejněn
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy 2 x ročně
 • Kdo sváží: SOP Přelouč

 

Směsný komunální odpad - popelnice

Popelnice

 • Do kontejneru PATŘÍ:
  Do této popelnice mohu v zásadě hodit vše, co nejsem schopen vytřídit do barevných kontejnerů, není to rostlinný olej, bioodpad, velkoobjemový ani nebezpečný odpad.
  Nikdy nevhazujte do popelnice či kontejneru  nebezpečné odpady nebo látky – ohrožují zdraví a životní prostředí
  Nikdy nevhazujte horký popel – nebezpečí vznícení
  Nikdy nevhazujte stavební odpady, k tomu je určen sběrný dvůr odpadů
  Objemné odpady odevzdejte ve sběrném dvoře
 • Do kontejneru NEPATŘÍ:
  Prakticky je to opak toho, co tam patří. Obecně sem tedy nepatří recyklovatelný, nebo-li tříděný odpad, oleje, bioodpady, velkoobjemové ani nebezpečné odpady, suť.
  Plast, nápojový karton TETRAPACK (třídíme společně s plasty), papír, sklo, drobné kovy, plechovky, elektrospotřebiče, stavební suť, jedlý olej, tráva, listí, větve, pneumatiky, baterie a akumulátory, zářivky a výbojky, staré léky
 • Kde kontejner najdu: u sebe doma. Jedná se o normální popelnici.
 • Četnost svozů: aktuálně probíhají svozy 1x za 14 dní, vždy ve čtvrtek v sudý týden
 • Kdo sváží: SOP Přelouč

 

Další praktické rady

 • Mohu pálit odpad?
  Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší je možné na otevřených ohništích spalovat jen dřevo, suché rostlinné materiály, přičemž uvedené materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování rostlinných materiálů nebo jejich spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jejich odstranění podle zvláštního právního předpisu. Obec takovou vyhlášku nevydalo. Jako palivo nelze použít odpad.
 • Co když si nejsem jistý?
  Proložky od vajíček – byť jsou papírové, jsou již nerecyklovatelné, mohou tedy skončit v kompostéru!
  Papírové kapesníčky (nevlhčené!) – opět mohou skončit v kompostéru (přiměřené množství)
  Pečicí papír (nemastný) – další věc, která se jeví býti papírem, nicméně lze pohodlně zkompostovat.
  Účtenky – jsou vyrobeny z termopapíru, tudíž nemohou končit v pytli/kontejneru s papírem, ale v popelnici na směsný odpad.
  Obaly od brambůrek apod. – zvenčí plastové, zevnitř vypadají jako hliník. Vězte ale, že tento typ obalů je celý plastový a patří tedy do pytle/kontejneru s plastem.

Tabulka značení obalů:

Tabulka značení obalů

Sestřih záznamu z přednášky o odpadovém hospodářství obce ze dne 10. 6. 2019.