Vážení spoluobčané, 

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech nám ukládá povinnost odděleně soustřeďovat složky komunálního odpadu tzn. třídit odpad. K těmto účelům slouží v naší obci individuální pytlový svoz z domácností a zvláštní sběrné nádoby umístěné u hasičské zbrojnice, které jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy.  Do těchto zvláštních nádob je ZAKÁZÁNO ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

Náklady na likvidaci komunálních odpadů se neustále zvyšují, a proto se klade čím dál větší důraz na třídění odpadů, které má smysl. Vytříděné složky se nadále recyklují a využívají. Nevytříděné komunální odpady končí na skládkách.  

Vzhledem k tomu, že veřejné sběrné místo v naší obci se dlouhodobě stává spíše „odpadištěm“ -  je zde odkládán odpad různého původu mimo sběrné nádoby; do kontejnerů na plast a papír je pravidelně odkládáno vše a nedochází tu k žádnému třídění!!!

Bohužel likvidace takto kontaminovaného odpadu je nákladná a na tuto lidskou bezohlednost a nezodpovědnost pak doplácí nejen obec Rozhovice, ale i občané, při stanovování výše poplatku za odpad.

Na sběrném stanovišti již situace vygradovala a po zjištění dne 22.5.2024, kdy neznámá osoba kontaminovala odpadem živočišného původu všechny kontejnery určené k odkládání plastů a papíru,  je s platností od dnešního dne 22.5.2024 PROVOZ OMEZEN pouze na separaci skla, kovových odpadů a jedlých olejů. 

Zda bude sběrné místo opět plně zprovozněno je zatím v jednání a budeme Vás dále informovat.

K likvidaci tříděného odpadu (PLAST, PAPÍR A NÁPOJOVÉ KARTONY) mohou občané obce Rozhovice nadále využívat individuálních pytlových svozů, které probíhají 1 x za 14 dní, každou sudou středu.

 

Děkujeme za pochopení