Dne 14. srpna 2023 proběhlo již 5. zasedání Zastupitelstva obce Rozhovice, kde byl jedním z hlavních bodů programu návrh usnesení, kterým obec zamítá napojení stavebních parcel v lokalitě BV-Z1 na obecní infrastrukturu. Zmíněná lokalita se nachází na severovýchodním okraji obce Rozhovice, vlevo před místním hřbitovem a výjezdem z obce směr Bylany a představuje největší, dosud stavebně nevyužitou zastavitelnou plochu na území obce.

Zastupitelstvo toto usnesení schválilo jednomyslně, přičemž obec tímto krokem zaujímá v této věci nadále negativní stanovisko. Důvodem je zejména ta skutečnost, že záměr výstavby v dané lokalitě není dle názoru obce dosud dořešen z hlediska dopravní obslužnosti a odvádění atmosférických srážek (neexistence plnohodnotného systému dešťové kanalizace).

Dalšími body, které Zastupitelstvo na svém zasedání řešilo, bylo schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MAS Železnohorský region na výsadbu zeleně u areálu sportoviště a rovněž schválení navýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. formou nepeněžitého vkladu, kdy obec do majetku VaK Pce převede část infrastrukturního majetku v lokalitě BV-Z5.

Na závěr proběhla diskuse, ve které mimo jiné zaznělo stran SK Rozhovice, z.s. poděkování obci za finanční spoluúčast při rekonstrukci sportoviště v rámci dotace Kabina 2021 a za finanční dar na soustředění žáků klubu. V krátkosti proběhla i diskuse na téma výstavby nové MŠ, kdy obec ujistila občany, že v této věci činí kroky k úspěšné realizaci a nyní je ve fázi projekce.